สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร   งามสอาด
 
1. นางปรางทิพย์  ศราทธทัต
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา   สายเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนพร  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงนารี   โคณะบาล
4. เด็กหญิงสุกานดา  ท่อกระโทก
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   รุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงเพีย  กอง
 
1. นางสาววรณัน   ขวัญศิริ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนธร   งามสอาด
 
1. นางปรางทิพย์  ศราทธทัต