สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุน
2. เด็กหญิงอ้อย  สีละวัน
 
1. นางนภัทศวรรณ์  น้อยหมอ
2. นางสาวประภาภรณ์  มั่งคั่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรณิชา  คนไว
 
1. นางสุจิณณา  คุณธรรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  หงษามารถ
 
1. นางสุจิณณา  คุณธรรม
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิต้า  ยิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงสิริยาพร  พุ่มเจริญ
 
1. นางณัฐพร  หิรัญมาศ
2. นางสาวอรนุช  สาระวัน
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พงษ์สุข
 
1. นางณัฐพร  หิรัญมาศ
2. นางสาวอรนุช  สาระวัน
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  วงศ์ตรุษ
 
1. นางสาวศรินทิพย์  สุนทรส
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชนน  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงศศิธร  คำมุงคุณ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สีโยธา
 
1. นางนภัทศวรรณ์  น้อยหมอ
2. นางสาวประภาภรณ์  มั่งคั่ง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยานุช  สมุทรคีรี
 
1. นางสาวประภาภรณ์  มั่งคั่ง