สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจริยา  เปารัก
2. เด็กหญิงณัฎชนิดา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงทรงอัปสร  บุญเลิศ
4. เด็กชายปูไทย  การเลือก
5. เด็กหญิงผลทิพย์  สุขล้ำ
6. เด็กชายวรินทร  สอนแจ่ม
7. เด็กชายวายุ  กรมภักตร์
8. เด็กชายวุฒิพงศ์  แสนกล้า
9. เด็กชายอานนท์  นาคทองอินทร์
10. เด็กหญิงอินทิพร  พู่คำจันทร์
 
1. นางนราภรณ์   อุปชัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาชลา
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  แก้วมณี
3. เด็กหญิงธีรภรณ์   หิรัญมาศ
4. เด็กหญิงนิชกานต์  วิเชียรโรจน์
5. เด็กหญิงนึ่ง  รุง
6. เด็กหญิงพิมพิศา  บุตรวงษ์
7. เด็กหญิงสิริยา  อัตตภาพ
8. เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมสกุล
 
1. นายธีระ  ไชยสิทธิ์