สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาชลา
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  แก้วมณี
3. เด็กหญิงธีรภรณ์   หิรัญมาศ
4. เด็กหญิงนิชกานต์  วิเชียรโรจน์
5. เด็กหญิงนึ่ง  รุง
6. เด็กหญิงพิมพิศา  บุตรวงษ์
7. เด็กหญิงสิริยา  อัตตภาพ
8. เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมสกุล
 
1. นายธีระ  ไชยสิทธิ์