สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ฐานบำรุง
 
1. นางสาวอรัญญา  สุขเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรา  ถาวรทรัพย์
 
1. นายบุญส่ง  บำรุงศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ฐานบำรุง
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิมภรัตน์
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
2. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54.2 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปฐมพร  สินโพธิ์
2. เด็กชายพรชัย  แสงสุข
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  กายท้วม
2. เด็กชายพงศกร  นาคดี
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เหมแสง
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลัท  ศรีลาชัย
2. เด็กหญิงเมวิกา  พรมโคตร
 
1. นายนิคม  สวัสดิ์ล้น
2. นางพวงผกา  กงมนต์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเศษ
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  อินทร์พรหม
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มิ่งขวัญ
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แสงคำดี
2. เด็กชายจารุทัศน์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายศรีวิชัย  พะลาหลง
 
1. นายถาวร  พรหมจินดา
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  น้อยนอนเมือง
2. เด็กหญิงนีรนุช  พลเสนา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เย็นประเสริฐ
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโสธิญา  ใสรังกา
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
12 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองหล่า
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  บุตรบุราณ
2. เด็กชายภูมินทร์  ประดับศรี
3. เด็กหญิงแพรวพราว  ศรีทัพไทย
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริลพ
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันทอง
2. เด็กหญิงโสธญา  มหามงคล
 
1. นายพัชรพล  พิวขุนทด
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สามารถ
2. เด็กหญิงอารียา  พ่ออามาตย์
 
1. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่เตื้อง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองโพล้ง
 
1. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กังวานธรรม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พลสิงห์
3. เด็กหญิงศศิมา  บุญศิริ
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ชาญกิจ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสิทธิพล  ฐานบำรุง
2. เด็กชายอาทิตย์  เฟืองฟู
 
1. นายพัชรพล  พิวขุนทด
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดาภรณ์  ศรีแก่
2. เด็กหญิงชนิตา  เกตุงามขำ
3. เด็กหญิงพรนภา  นาคดี
 
1. นางสุรีย์  วิทยาประเสริฐกุล
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลชา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ชาญกิจ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.37 ทอง 5 1. เด็กชายขจรพงษ์  บัวสอน
2. เด็กชายจักรพันธ์  ดอกสี
3. เด็กชายชาญชัย  พลอยเนตร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สามิภักดิ์
5. เด็กชายศรัณย์  ล่องดุริยางค์
6. เด็กชายศักดิพล  พลเยี่ยม
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงศรี
8. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญเต่า
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ