สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ฐานบำรุง
 
1. นางสาวอรัญญา  สุขเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรา  ถาวรทรัพย์
 
1. นายบุญส่ง  บำรุงศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54.2 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปฐมพร  สินโพธิ์
2. เด็กชายพรชัย  แสงสุข
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เหมแสง
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสิทธิพล  ฐานบำรุง
2. เด็กชายอาทิตย์  เฟืองฟู
 
1. นายพัชรพล  พิวขุนทด
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลชา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ชาญกิจ