สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  กายท้วม
2. เด็กชายพงศกร  นาคดี
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  บุตรบุราณ
2. เด็กชายภูมินทร์  ประดับศรี
3. เด็กหญิงแพรวพราว  ศรีทัพไทย
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันทอง
2. เด็กหญิงโสธญา  มหามงคล
 
1. นายพัชรพล  พิวขุนทด