สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเศษ
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  อินทร์พรหม
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มิ่งขวัญ
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ