สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลัท  ศรีลาชัย
2. เด็กหญิงเมวิกา  พรมโคตร
 
1. นายนิคม  สวัสดิ์ล้น
2. นางพวงผกา  กงมนต์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  น้อยนอนเมือง
2. เด็กหญิงนีรนุช  พลเสนา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เย็นประเสริฐ
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโสธิญา  ใสรังกา
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองหล่า
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริลพ
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สามารถ
2. เด็กหญิงอารียา  พ่ออามาตย์
 
1. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่เตื้อง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองโพล้ง
 
1. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กังวานธรรม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พลสิงห์
3. เด็กหญิงศศิมา  บุญศิริ
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ชาญกิจ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดาภรณ์  ศรีแก่
2. เด็กหญิงชนิตา  เกตุงามขำ
3. เด็กหญิงพรนภา  นาคดี
 
1. นางสุรีย์  วิทยาประเสริฐกุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.37 ทอง 5 1. เด็กชายขจรพงษ์  บัวสอน
2. เด็กชายจักรพันธ์  ดอกสี
3. เด็กชายชาญชัย  พลอยเนตร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สามิภักดิ์
5. เด็กชายศรัณย์  ล่องดุริยางค์
6. เด็กชายศักดิพล  พลเยี่ยม
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงศรี
8. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญเต่า
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ