สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 84.17 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  หิรัญมาศ
 
1. นางสุกัญญา  อุดมเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76.17 เงิน 8 1. เด็กชายชยพล  ถึงวงศ์
2. เด็กชายธนกร  ญาติบำรุง
3. เด็กชายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ญาติบำรุง
5. เด็กหญิงธัญเรศ  แก้วบัวขาว
6. เด็กชายนฤเบศ  อุปลัภ
7. เด็กหญิงปรีดาพร  รักระเบียบ
8. เด็กชายอาณาเขต  แก้วบัวขาว
9. เด็กชายเมธา  สืบญาติ
10. เด็กหญิงเอมิกา  หวานเสนาะ
 
1. นางจารุณี  วีระพันธุ์
2. นางสาวณัฐภัสสร  ธาระกฤษกร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนี  เจ๊ะ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  กลางตำบล
3. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางลำเพย  สกุลอ่อน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  ถาวรยุทธเดช
2. เด็กชายพลเทพ  รสสุคนธ์
3. เด็กหญิงเทพรัตน์  ร่าเริง
 
1. นางไพรินทร์  วงศ์มหา