สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 84.17 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  หิรัญมาศ
 
1. นางสุกัญญา  อุดมเจริญ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนี  เจ๊ะ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  กลางตำบล
3. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางลำเพย  สกุลอ่อน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  ถาวรยุทธเดช
2. เด็กชายพลเทพ  รสสุคนธ์
3. เด็กหญิงเทพรัตน์  ร่าเริง
 
1. นางไพรินทร์  วงศ์มหา