สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแกลงบน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. นายธเนศ  คูณหาร
2. นางสาวลลิตา  วรรณมล
3. นางสาวอภิญญา  ส่องศรี
 
1. นางฐิตารีย์  ปิยะสุข
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ไทยสมบูรณ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกอร  เฮงฉุย
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ชินศรี
3. เด็กชายกิตติชัย  บุญมี
4. เด็กชายกิตติโชติ  บุญมี
5. เด็กชายคณิศร  เจริญศรี
6. เด็กชายซกเจีย  อยู่ดี
7. เด็กหญิงญาดา  ชินศรี
8. เด็กหญิงธีมาพร  หาญอาคม
9. เด็กหญิงธีรนันท์  ชิดเชื้อ
10. เด็กหญิงนิภาวัลย์  ดวงทอง
11. เด็กหญิงประภาพร  ตั้นมาก
12. เด็กหญิงพรปวีณ์  ชินศรี
13. เด็กชายพีรพัฒน์  เอี้ยนไธสง
14. เด็กชายศิริชัย  อาจใจ
15. เด็กหญิงอภิสรา  กลางไธสง
 
1. นางบุญสถาพร  ธรรมกุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำพันธุ์ชนะ
2. เด็กหญิงจันทนา  นาวาชีพ
3. เด็กชายฐิรพล  บุบผาชาติ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ปิยะสุข
5. เด็กชายธีรวุฒิ  ร่วมใจ
6. เด็กหญิงนีรนาถ  ภาโสดา
7. เด็กหญิงพัชรี  คุณประเสริฐ
8. เด็กหญิงภัทรสุดา  เนียมคล้าย
9. เด็กชายราชวิท  กลางไธสง
10. เด็กหญิงวันทนีย์  บุตรเสมียน
11. เด็กหญิงศศิภา  กิ่มใหญ่
12. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  รื่นเริง
13. เด็กหญิงสุรีย์  อยู่ดี
14. เด็กหญิงเต็มดวง  ขันลับ
15. เด็กชายเมฆกสิทธิ์  รัตนชัยรุ่งฤทธิ์
 
1. นายจุลเกียรติ  หงษา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  โพธิ์ลาย
 
1. นางกาญจนา  แก้วต่าย
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  สุขุม
2. เด็กหญิงนฤมล  นาวาชีพ
3. เด็กหญิงนลินี  ศรีชาติ
4. เด็กหญิงพิมพ์พา  ม่องหย่อง
5. เด็กหญิงวรรษมน  เฮงฉุย
6. เด็กหญิงสุนิตา  มีสบาย
 
1. นางสาววรางค์คณา  จินตะการ
2. นางสุนันทา  สุขคุ้ม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขตคีรี
2. เด็กชายบุญนำ  นุกูลราษฏ์
3. เด็กชายศุกร์  พล
 
1. นางอัมพา  จันทกูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัฏดา  อร่ามศรี
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  สามิภักดิ์
3. เด็กชายชโยดม  สุภาพ
4. เด็กหญิงปาณิตา  ศรีษะเกษ
5. เด็กหญิงลิ้ม  พล
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ชุติมามารค
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิรชัย  ประภา
2. เด็กหญิงชนาพร  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สารวัล
 
1. นางสาววรรณดา  พรหมดี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงทริกา  กระแส
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนแสง
 
1. นางสมศรี  ยูถะสุนทร