สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแกลงบน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิรชัย  ประภา
2. เด็กหญิงชนาพร  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สารวัล
 
1. นางสาววรรณดา  พรหมดี