สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแกลงบน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  สุขุม
2. เด็กหญิงนฤมล  นาวาชีพ
3. เด็กหญิงนลินี  ศรีชาติ
4. เด็กหญิงพิมพ์พา  ม่องหย่อง
5. เด็กหญิงวรรษมน  เฮงฉุย
6. เด็กหญิงสุนิตา  มีสบาย
 
1. นางสาววรางค์คณา  จินตะการ
2. นางสุนันทา  สุขคุ้ม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขตคีรี
2. เด็กชายบุญนำ  นุกูลราษฏ์
3. เด็กชายศุกร์  พล
 
1. นางอัมพา  จันทกูล