สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่จันดี สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุช  วังคะหาด
2. เด็กชายอดิศักดิ์  มังคะลา
3. เด็กหญิงอนิตศรา  ศรีพิพัฒน์
 
1. นางสาวสายสุดา  สุพรรณสาย
2. นางสุชาดา  บุญประคม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรพนธ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงเพลวิภา  พึ่งกุศล
 
1. นายวีรจิตร  สมัครพันธ์
2. นางสาวอริศรา  ธราจารวัตร
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิมฮาย  โฮน
2. เด็กหญิงกุ้งนาง  เหมือนสี
3. เด็กหญิงณัฐพร  พันสาย
 
1. นางณัฏฐา  สุขแสง
2. นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกิตติญาณีย์  เสาะแสวง
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  เหล่าฤทธิไกร
3. เด็กหญิงอัญญาณี  แสงเทพ
 
1. นางณัฏฐา  สุขแสง
2. นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์