สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่จันดี สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรพนธ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงเพลวิภา  พึ่งกุศล
 
1. นายวีรจิตร  สมัครพันธ์
2. นางสาวอริศรา  ธราจารวัตร
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกิตติญาณีย์  เสาะแสวง
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  เหล่าฤทธิไกร
3. เด็กหญิงอัญญาณี  แสงเทพ
 
1. นางณัฏฐา  สุขแสง
2. นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์