สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่จันดี สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุช  วังคะหาด
2. เด็กชายอดิศักดิ์  มังคะลา
3. เด็กหญิงอนิตศรา  ศรีพิพัฒน์
 
1. นางสาวสายสุดา  สุพรรณสาย
2. นางสุชาดา  บุญประคม
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิมฮาย  โฮน
2. เด็กหญิงกุ้งนาง  เหมือนสี
3. เด็กหญิงณัฐพร  พันสาย
 
1. นางณัฏฐา  สุขแสง
2. นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์