สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุญยานุช  พรรุ่งเรือง
 
1. นางชรัตน์  ผลเกตุ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจิรายุทธ  มหาสัทธา
 
1. นางชรัตน์  ผลเกตุ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสาธินี  คีรีเดช
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กระจ่างกลาง
3. เด็กหญิงอารยา  ประจักษานนท์
 
1. นางพัชริน  กองพอด
2. นางเกษร  ศิริคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โฉมศิริ
2. เด็กหญิงจันทร์พร  ยอดคำ
3. เด็กชายดนุพล  กังวาล
4. เด็กชายสุริยา  คุ้มภัย
5. เด็กชายเศรณี  บุญโส
 
1. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
2. นางเกษร  ศิริคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวดี  สว่างฉาย
2. เด็กชายพันธ์มงคล  พุทธชาติ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  วรรณศิริ
4. เด็กหญิงอริษา  สุดทัดสัน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขาวนวล
 
1. นายพุฒิพงศ์  กองพอด
2. นางเกษร  ศิริคำ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เทศทอง
2. เด็กหญิงวรกมล  มาตรง
3. เด็กหญิงวรดา  วงศ์ตระกูลสุขดี
 
1. นางชฎาพร  หอมจันทร์
2. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 9 1. เด็กชายจิตรทิวัส  คำนึงคิด
2. เด็กหญิงชนกานต์  อุกระวงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุจริตรัฐ
4. เด็กหญิงณัฐกมล  คำพาที
5. เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิรักษา
6. เด็กชายณัฐพล  ข่มแก้ว
7. เด็กหญิงณิชาภา  บุญสาหร่าย
8. เด็กหญิงนาถลดา  วิเชียรรัตน์
9. เด็กหญิงพรทิพา  ทองขำ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  กมลอรรฆ
11. เด็กชายภานุพงศ์  ส่องแสง
12. เด็กชายภูมิรพี  โพธิกมล
13. เด็กชายวรวุฒิ  สุขประดิษฐ์
14. เด็กชายสุรภัทร  พยงค์น้อย
15. เด็กชายอนุพงษ์  คงเจริญ
16. เด็กชายอรรถนนท์  อุกระวงษ์
 
1. นางสาวนิศารัตน์  เก่งเดช
2. นางพัชริน  กองพอด
3. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
4. นางวราภรณ์  อัมพรมหา
5. นางเกษร  ศิริคำ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชดามาศ  กลิ่นละออ
2. เด็กหญิงนันทวัน  พฤกษา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชาทองยศ
 
1. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
2. นางเกษร  ศิริคำ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรตา  รื่นรมย์
2. เด็กหญิงสโรชา  ขาวนวล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หอทอง
 
1. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
2. นางวราภรณ์  อัมพรมหา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญเหลือ
2. เด็กชายพัสกร  เที่ยงสุนทร
 
1. นางสาวนิยดา  มาพบสุข
2. นายพุฒิพงศ์  กองพอด