สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุญยานุช  พรรุ่งเรือง
 
1. นางชรัตน์  ผลเกตุ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสาธินี  คีรีเดช
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กระจ่างกลาง
3. เด็กหญิงอารยา  ประจักษานนท์
 
1. นางพัชริน  กองพอด
2. นางเกษร  ศิริคำ