สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 9 1. เด็กชายจิตรทิวัส  คำนึงคิด
2. เด็กหญิงชนกานต์  อุกระวงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุจริตรัฐ
4. เด็กหญิงณัฐกมล  คำพาที
5. เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิรักษา
6. เด็กชายณัฐพล  ข่มแก้ว
7. เด็กหญิงณิชาภา  บุญสาหร่าย
8. เด็กหญิงนาถลดา  วิเชียรรัตน์
9. เด็กหญิงพรทิพา  ทองขำ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  กมลอรรฆ
11. เด็กชายภานุพงศ์  ส่องแสง
12. เด็กชายภูมิรพี  โพธิกมล
13. เด็กชายวรวุฒิ  สุขประดิษฐ์
14. เด็กชายสุรภัทร  พยงค์น้อย
15. เด็กชายอนุพงษ์  คงเจริญ
16. เด็กชายอรรถนนท์  อุกระวงษ์
 
1. นางสาวนิศารัตน์  เก่งเดช
2. นางพัชริน  กองพอด
3. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
4. นางวราภรณ์  อัมพรมหา
5. นางเกษร  ศิริคำ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญเหลือ
2. เด็กชายพัสกร  เที่ยงสุนทร
 
1. นางสาวนิยดา  มาพบสุข
2. นายพุฒิพงศ์  กองพอด