สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โฉมศิริ
2. เด็กหญิงจันทร์พร  ยอดคำ
3. เด็กชายดนุพล  กังวาล
4. เด็กชายสุริยา  คุ้มภัย
5. เด็กชายเศรณี  บุญโส
 
1. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
2. นางเกษร  ศิริคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวดี  สว่างฉาย
2. เด็กชายพันธ์มงคล  พุทธชาติ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  วรรณศิริ
4. เด็กหญิงอริษา  สุดทัดสัน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขาวนวล
 
1. นายพุฒิพงศ์  กองพอด
2. นางเกษร  ศิริคำ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เทศทอง
2. เด็กหญิงวรกมล  มาตรง
3. เด็กหญิงวรดา  วงศ์ตระกูลสุขดี
 
1. นางชฎาพร  หอมจันทร์
2. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชดามาศ  กลิ่นละออ
2. เด็กหญิงนันทวัน  พฤกษา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชาทองยศ
 
1. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
2. นางเกษร  ศิริคำ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรตา  รื่นรมย์
2. เด็กหญิงสโรชา  ขาวนวล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หอทอง
 
1. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
2. นางวราภรณ์  อัมพรมหา