สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนโชติ   คงดีมีผล
2. เด็กหญิงนีรนาถ  นามงาม
3. เด็กหญิงวริตา  บุญรอด
 
1. นางสาวสายชลี  ทิพย์วรรณ
2. นางสุชาดา  เกิดมาดี
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 75.31 เงิน 4 1. เด็กชายนพวัฒน์  งาช้าง
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  แก้วอยู่
 
1. นางกฤษณา  วงษ์ศิลป์
2. นายพรศักดิ์  คำมะฤทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายภาคิน  เฉลิมไชย
2. เด็กหญิงมัทวัน  จันทร์เพ็ง
 
1. นางกฤษณา  วงษ์ศิลป์
2. นางสาวสายชลี  ทิพย์วรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายอทิตย์  อึ้งอร่ามถาวร
2. เด็กหญิงอารญาภรณ์  พูลอุย
 
1. นางกฤษณา  วงษ์ศิลป์
2. นางสาวสายชลี  ทิพย์วรรณ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายอาตือ  มาเยอะ
 
1. นายสมศักดิ์  หวานฤดี
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤทธิ์รักษา
 
1. นายสมศักดิ์  หวานฤดี