สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนโชติ   คงดีมีผล
2. เด็กหญิงนีรนาถ  นามงาม
3. เด็กหญิงวริตา  บุญรอด
 
1. นางสาวสายชลี  ทิพย์วรรณ
2. นางสุชาดา  เกิดมาดี