สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายภาคิน  เฉลิมไชย
2. เด็กหญิงมัทวัน  จันทร์เพ็ง
 
1. นางกฤษณา  วงษ์ศิลป์
2. นางสาวสายชลี  ทิพย์วรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายอทิตย์  อึ้งอร่ามถาวร
2. เด็กหญิงอารญาภรณ์  พูลอุย
 
1. นางกฤษณา  วงษ์ศิลป์
2. นางสาวสายชลี  ทิพย์วรรณ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤทธิ์รักษา
 
1. นายสมศักดิ์  หวานฤดี