สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกระเฉท สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงภาวิตา  กันมหา
 
1. นางขวัญใจ  ฉายาถิรจิตโตวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงมนทิรา  ไผ่โคกสูง
2. เด็กชายเจริญ  เสมบัว
 
1. นางขวัญใจ  ฉายาถิรจิตโตวงศ์