สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  จือเจริญ
 
1. นางเบญจา  เสงี่ยมรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทัศนัย  แชขุนทด
 
1. นายสุเทพ  พรหมนิยม
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 53.95 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจีรพงษ์  สาคร
2. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงจิง
 
1. นางนิทรา  เพ็งสมุทร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฐพร  ชะนะค้า
2. นางสาววรกานต์  สันทัด
 
1. นายพรสวัสดิ์  วรังษี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุภัทร  นวลจริง
 
1. นายสุเทพ  พรหมนิยม