สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68.84 ทองแดง 9 1. เด็กชายนที  บูชา
 
1. นางเอมอร   สุดทวี
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  พึ่งไทย
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำชมภู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทีปะละ
 
1. นายเทียน  เสงี่ยมรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเกวลิน  ชัยสิทธิ์
 
1. นางอริยา  ตัณฑพาทย์