สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวสุมาลี  ฉายารัตน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ยิ้มสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนันทพร  ใจดี
 
1. นายวชิระ  จวงด้วง