สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายทัศนพล  สอนดี
2. เด็กหญิงเกศกนก  ศิริประทุม
 
1. นางสุวิมล  งามแสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชนิภา  เครือบุญ
2. เด็กชายอัครวินท์  พุ่มพยัพ
 
1. นางสุวิมล  งามแสง
 
3 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิริยะ  ถาจอหอ
 
1. นายเรืองศักดิ์  บุษบาศรี
 
4 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนายุส  นกขุนทอง
 
1. นายเรืองศักดิ์  บุษบาศรี
 
5 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิสรณ์  วงษ์พันธ์
 
1. นายเรืองศักดิ์  บุษบาศรี
 
6 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุหลาบทิพย์  พุ่มมะรินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ฟัาช่วย
3. เด็กหญิงจริญญา  หนูเผือก
4. นายจาตุรงค์  ถ้ำมณี
5. นางสาวจินห์จุฑา  ดำรงวิริยะทรัพย์
6. เด็กหญิงญาณิสา  แก้วจรัสฉาย
7. เด็กชายญานาธิป  ดีเทียว
8. นายธนากร  แก่นศิริ
9. นายนิคม  จงถาวร
10. นางสาวนิภาพร  ป้อมปราณี
11. เด็กหญิงปรียานุช  คูหารัตน์
12. เด็กหญิงปัญรญา  วิเศษชาติ
13. เด็กชายพงศธร  แก่นจันทร์
14. เด็กหญิงพรนิภา  อุทษา
15. นางสาวพัสตาภรณ์  พรหมทอง
16. นายพิชิต  ทองคำ
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสิน
18. นางสาวรัชนีวรรณ  แก้วล้วน
19. นางสาววนัสดา  อาจรักษา
20. นางสาววรรณนิภา  ชูดี
21. เด็กหญิงวิภาวี  ชวนชิด
22. เด็กชายวีรพล  มาลัย
23. เด็กหญิงศศิธร  เพชรไทย
24. เด็กชายศุภกร  ตั้งโสรจน์
25. เด็กชายศุภพล  เตชะอำไพ
26. เด็กหญิงสุจิตรา  เหลามี
27. นางสาวสุนิสา  พันธ์วิลัย
28. นางสาวสุพรรณี  แสงมณี
29. เด็กหญิงสุพรรษา  ร่ำร้อง
30. นายสุภัทร  นวลจริง
31. เด็กหญิงอาภาพร  สอนปากพิง
32. นางสาวเนตรนภา  ปลวกแก้ว
 
1. นายจิตติชัย  งามแสง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายลิขิต   อินทร์อุปถัมภ์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชโรธร  สุขประเสริฐ
 
1. นายจิตติชัย  งามแสง
 
8 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมเสน
2. เด็กหญิงชนิภา  เจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุษบาศรี
4. เด็กหญิงชลิดา  ประทุมพฤกษ์
5. เด็กหญิงอภิยดา  กฤษชินวงษ์
6. เด็กหญิงอรจิรา  สีดาจันทร์
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
3. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
 
9 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร   นามจันทร์
2. เด็กหญิงชวลีย์  คำสีนาค
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้นทม
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ศิลปขวัญชัย
5. เด็กหญิงอัญชลี  คำรัตน์
6. เด็กหญิงเบญญาภา  สวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
3. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัฐณิชา  พันธ์มา
2. เด็กหญิงรัฐธิดา  บัวจีบ
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ยืดยาว
 
1. นางบุญส่ง  เมนเกล
2. นางมณฑา  ไสยาตร์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิลเปลี่ยน
2. เด็กหญิงนลินี  วงศ์ชัยนาค
3. เด็กหญิงภานุชนารถ  พอกเพียร
 
1. นางบุญส่ง  เมนเกล
2. นายพิทยา  บุตราช