สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอิทธิพงษ์  แก้วรุ่งเรือง
 
1. นางราณีย์  ลิ้นทอง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรรณิภา  โยธา
 
1. นางสาวดาวเรือง  ลิ้นทอง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรษชล  เพ็ญโคกสูง
2. เด็กหญิงภูวนิดา  อุตะมะ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มั่นประสงค์
 
1. นางสาวชัชฎาวัลย์  กัลย์จาฤก
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  นาคเกิด
2. เด็กหญิงปัทมพร  บุญบำรุง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แก้วคำ
 
1. นางสาวสุวรรณา  เล็กศิริ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาสนะ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พิพัฒน์สัจจา
 
1. นางสาวสุวรรณา  เล็กศิริ
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรประภา  เงินทอง
2. เด็กหญิงสิรินดา  พงษ์นัยรัตน์
3. เด็กหญิงอุฬาริกา  ไชยขันตรี
 
1. นางอัญชลี  มีชัย