สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวาริสา  ชาญสูงเนิน
 
1. นางบังอร  ฤาชา
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วังศิริสุข
3. เด็กชายสุธิพงษ์  โป้ยสกุล
 
1. นางสาวศิริยา  สุบินศิริ
2. นายอรรณพ  สมชาติ