สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 73.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกพร  อ้นถาวร
2. เด็กหญิงณัฐชา  กงโบราณ
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  แก้วศรี
2. นางสาวสุพรรณี  จูมสีสิงห์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองคำดี
2. เด็กหญิงเกตุนรีรัตน์  คำแมน
3. เด็กหญิงเสาวภา  โตสวาท
 
1. นางสาวสาวิณี  ทีวงศ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มต้นวงศ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เที่ยงสันเทียะ
4. เด็กหญิงอัยลดา  เพชรล้อมทอง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาววันวิสาข์  เจริญพร
2. นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม