สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทรี
2. เด็กชายธนาณัติ  เพ็ชรบุรี
3. เด็กชายนิทัศน์  ศรีโกเมนท์
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  เกตุการณ์
2. นายอาทิตย์  วงศ์สกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  ด้วงผึ้ง
2. เด็กชายศุภโชค  โฮ้เหรียญ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  เกตุการณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  กุเลารัมย์
2. เด็กชายชยพัทธ์  จุลทะดรู
3. เด็กหญิงธนพร  ดียม
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  แพทย์กิจ
5. เด็กชายนภัสกร  สร้อยโพธิ์
6. เด็กชายปรีดี  วงธรรม
7. เด็กหญิงปิยมาศ  อัตขุระ
8. เด็กหญิงป๊อบ  นิชกรรม
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิราพร
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จิตรปรีดา
11. เด็กชายวัชรพล  เยียวรัมย์
12. เด็กชายวัชรเกียรติ  จันทองแท้
13. เด็กหญิงศิริพร  สงนอก
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพียรธัญการ
15. เด็กชายสุรเดช  ขันทองคำ
16. เด็กหญิงอรอนงค์  องคะเส
 
1. นางสาวณัฐกานต์ชนา  จันทร์ศรีเมือง
2. นางณัฐพัชร์  พิพิธ
3. นางสาววันวิสาข์  เจริญพร
4. นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม
 
4 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตินาถ  ฟรอมไธสงค์
 
1. นายอดินันต์  กองกาญจน์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ฟักแฟง
 
1. นายอดินันต์  กองกาญจน์
 
6 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  ค้าข้าว
2. เด็กชายภวินท์  เมฆวัน
3. เด็กหญิงวรัชยา  กลองกลางดอน
4. เด็กหญิงวริศรา  กลองกลางดอน
5. เด็กหญิงวิภาวดี  ม่วงนนทะศรี
6. เด็กหญิงอรนิภา  บุญเอก
7. เด็กชายเจษฎา  คำภูชา
8. เด็กชายเอกลักษณ์  บำรุง
 
1. นางสาวมยุรี  แสงจันทร์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปัดสะ
2. เด็กหญิงปาริชาต  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงมลิวัลย์  ชัยเภรีย์
4. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ปัณกา
5. เด็กหญิงอัยลดา  เพชรล้อมทอง
6. เด็กหญิงเกวลิน  ประสิทธิแพทย์
 
1. นางสาวสาวิณี  ทีวงศ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์นที  วรรณเจริญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  ปันแอ
3. เด็กหญิงสุกานดา  จงพิมาย
 
1. นางสาวสาวิณี  ทีวงศ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกุล  หีบขุนทด
2. เด็กชายธานินทร์  พันธ์เพชร
3. เด็กชายนัฐพงษ์  สุนะ
4. เด็กชายปฐพี  แดงชาวนา
5. เด็กชายพงศกร  โยธชัย
6. เด็กชายพันธ์กานต์  สุขขาวแม้น
 
1. นางนิภา  จันทรคีรีเขต
2. นางวันเพ็ญ  แก้วศรี
3. นางสาวสุพรรณี  จูมสีสิงห์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.37 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  กุนยะนี
2. เด็กชายชญานนท์  คำนึงกิจ
3. นายณัฐพล  วิลาศรี
4. เด็กชายนุกูล  โปรยทอง
5. เด็กชายพงศกร  บุราณเดช
6. เด็กชายวีรพล  เลิศโอสถ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงทอง
8. เด็กชายอาทิตย์  สวัสดิ์ชัย
 
1. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์มณี
2. เด็กชายกิตติพนธ์  หว่างเจริญ
3. เด็กชายกีโต้  เคนมี
4. เด็กชายวีรพล  คล้ายหนู
5. เด็กหญิงสุมินตรา  วงศ์ขาว
6. เด็กชายสุริยะ  ทองนิล
7. เด็กชายสุรเดช  เกตุกิ่งแก้ว
8. เด็กชายเจษฎา  มาลัยทอง
 
1. นางสาวณัฐกานต์ชนา  จันทร์ศรีเมือง
2. นายวรา  งามเสงี่ยม
3. นางสาววันวิสาข์  เจริญพร