สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ดีประดิษฐ์
 
1. นางสาวปัทมา  เชื้อรอด
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   เหล็กศรี
 
1. นางสาวนันทิชา   จันทร์เขียด
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญาณี   แก้วสีทอง
2. เด็กหญิงทิพานัน   อินทร์ฉาย
3. เด็กหญิงมัลลิกา   เอี่ยมอ่อน
 
1. นางสาวภริมน   กล่อมสุข
2. นายมนัส   สุวรรณถาวร
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงรวงข้าว   สิงห์ขร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   แย้มคล้าย
 
1. นางสาวขนิษฐา  พลาชีวะ
2. นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนธกร   มั่นจิต
2. เด็กชายอรรถกร   ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวภริมน  กล่อมสุข
2. นายมนัส  สุวรรณถาวร
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.3 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐชากร  บำรุงจีน
2. เด็กชายปรารถนา  ส่งเสริม
 
1. นางสาวขนิษฐา  พลาชีวะ
2. นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปรมินทร์  ปัญโญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  พลาชีวะ
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  ฟ้าร่มขาว
2. เด็กชายอนุวิท  จอมโชติ
3. เด็กชายอภิชัย   สนั่นชาติ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มาลาทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงแพรกาญจน์  พรมโลก
 
1. นางสาวสมรรัตน์  มีสุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐชัย  ทองจำรูญ
 
1. นายบุญยืน  เทียมถม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โปร่งทอง
2. เด็กชายวรุตม์  คชสาร
 
1. นางฤทัยรัตน์  แพงแก้ว
2. นางสาริณี  อ้นมงคล
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  สีระมัท
2. เด็กหญิงวัลลภา  คำสุข
3. เด็กหญิงสุภาภร  แก้วงาม
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  น่วมรัสมี
2. เด็กชายพีรธัช  เชิดแสง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สว่างศิริ
 
1. นางสาวสุว์คนธา  ใจทน
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลเดชา
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  โนน้ำคำ
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมฤดี  สมดัง
 
1. นางสาวสุว์คนธา  ใจทน
 
17 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลทิชา  สมใจ
 
1. นางสาวสุว์คนธา  ใจทน
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  อินทร์ฉาย
2. เด็กหญิงศิรินธร  ตอนกลาง
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
19 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ตอนกลาง
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุทธิภักดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรณ์  สนั่นนารี
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตตา  ทานะมัย
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชชาภา  อยู่ดี
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะกมล  ปลื้มกมล
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
24 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายหยุด
2. เด็กหญิงกันยา  ธรรมจรูญ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หนูอุดม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรพันธ์
5. เด็กหญิงนิภาพร  พระสว่าง
6. เด็กหญิงนิราภร  พลีสุ่มทอง
7. เด็กหญิงปนัดดา  จงเทพ
8. เด็กหญิงพิมผกา  โอชะกุล
9. เด็กหญิงวรรณภา  ประดิษฐ์
10. เด็กหญิงศศิภา  พุทธนาวงศ์
11. เด็กหญิงศิริณญารัตน์  วงศ์สวนจันทร์
12. เด็กหญิงสรัญญา  สง่าชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  เอ็ทซ์โรดท์
 
25 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลอมพลทัน
2. เด็กหญิงณัฐกุล  วีรพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  นามมุลตรี
4. เด็กหญิงปรัสรา  สว่างอารมย์
5. เด็กหญิงปลิตา  ควินรัมย์
6. เด็กหญิงผกาวรรณ  ขบวนกล้า
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เช็งเหม็ง
8. เด็กหญิงรักษิกา  ฟักพับ
9. เด็กหญิงสริตา  สอนหัด
10. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์สอน
11. เด็กหญิงอรทัย  คำโมง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  เอ็ทซ์โรดท์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายชนาธิป  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกตุดิษฐ์
 
1. นางภัสส์ณิชา  ธรรมจง
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงพล  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงรัตนมน  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายประหยัด  ชำนิ
 
1. นางรัตนา  จิวเหยียน
 
29 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุสิตา  ยืนยง
 
1. นางรัตนา  จิวเหยียน