สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   เหล็กศรี
 
1. นางสาวนันทิชา   จันทร์เขียด
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.3 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐชากร  บำรุงจีน
2. เด็กชายปรารถนา  ส่งเสริม
 
1. นางสาวขนิษฐา  พลาชีวะ
2. นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปรมินทร์  ปัญโญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  พลาชีวะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายประหยัด  ชำนิ
 
1. นางรัตนา  จิวเหยียน
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุสิตา  ยืนยง
 
1. นางรัตนา  จิวเหยียน