สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ดีประดิษฐ์
 
1. นางสาวปัทมา  เชื้อรอด
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  ฟ้าร่มขาว
2. เด็กชายอนุวิท  จอมโชติ
3. เด็กชายอภิชัย   สนั่นชาติ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มาลาทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐชัย  ทองจำรูญ
 
1. นายบุญยืน  เทียมถม
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  สีระมัท
2. เด็กหญิงวัลลภา  คำสุข
3. เด็กหญิงสุภาภร  แก้วงาม
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ