สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญาณี   แก้วสีทอง
2. เด็กหญิงทิพานัน   อินทร์ฉาย
3. เด็กหญิงมัลลิกา   เอี่ยมอ่อน
 
1. นางสาวภริมน   กล่อมสุข
2. นายมนัส   สุวรรณถาวร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โปร่งทอง
2. เด็กชายวรุตม์  คชสาร
 
1. นางฤทัยรัตน์  แพงแก้ว
2. นางสาริณี  อ้นมงคล
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  โนน้ำคำ
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  อินทร์ฉาย
2. เด็กหญิงศิรินธร  ตอนกลาง
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตตา  ทานะมัย
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชชาภา  อยู่ดี
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะกมล  ปลื้มกมล
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายชนาธิป  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกตุดิษฐ์
 
1. นางภัสส์ณิชา  ธรรมจง