สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงรวงข้าว   สิงห์ขร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   แย้มคล้าย
 
1. นางสาวขนิษฐา  พลาชีวะ
2. นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนธกร   มั่นจิต
2. เด็กชายอรรถกร   ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวภริมน  กล่อมสุข
2. นายมนัส  สุวรรณถาวร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงแพรกาญจน์  พรมโลก
 
1. นางสาวสมรรัตน์  มีสุข
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  น่วมรัสมี
2. เด็กชายพีรธัช  เชิดแสง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สว่างศิริ
 
1. นางสาวสุว์คนธา  ใจทน
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลเดชา
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมฤดี  สมดัง
 
1. นางสาวสุว์คนธา  ใจทน
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลทิชา  สมใจ
 
1. นางสาวสุว์คนธา  ใจทน
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ตอนกลาง
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุทธิภักดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรณ์  สนั่นนารี
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
10 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายหยุด
2. เด็กหญิงกันยา  ธรรมจรูญ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หนูอุดม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรพันธ์
5. เด็กหญิงนิภาพร  พระสว่าง
6. เด็กหญิงนิราภร  พลีสุ่มทอง
7. เด็กหญิงปนัดดา  จงเทพ
8. เด็กหญิงพิมผกา  โอชะกุล
9. เด็กหญิงวรรณภา  ประดิษฐ์
10. เด็กหญิงศศิภา  พุทธนาวงศ์
11. เด็กหญิงศิริณญารัตน์  วงศ์สวนจันทร์
12. เด็กหญิงสรัญญา  สง่าชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  เอ็ทซ์โรดท์
 
11 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลอมพลทัน
2. เด็กหญิงณัฐกุล  วีรพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  นามมุลตรี
4. เด็กหญิงปรัสรา  สว่างอารมย์
5. เด็กหญิงปลิตา  ควินรัมย์
6. เด็กหญิงผกาวรรณ  ขบวนกล้า
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เช็งเหม็ง
8. เด็กหญิงรักษิกา  ฟักพับ
9. เด็กหญิงสริตา  สอนหัด
10. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์สอน
11. เด็กหญิงอรทัย  คำโมง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  เอ็ทซ์โรดท์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงพล  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงรัตนมน  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์