สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมวงศ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  หงษ์ทอง
 
1. นางวัลลภา  คำอินทร์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เหล่าชัย
2. เด็กหญิงนิชากร  คำมะวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉุยฉาย
 
1. นางสุชญา  บุญสิริธนา
2. นางสาวอรอนงค์  ฉายาลักษณ์