สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรวิสรา  สินยอง
 
1. นางสาวภัทรสุดา  บำรุงตัว
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรวรรณ  มั่นยา
2. เด็กชายสิทธิพล  แก้วจาเครือ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รอดเลี้ยง
 
1. นางสาวดาวดี  ทองเรือง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงเจริญ
2. เด็กชายศักรินทร์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงสิริยากร  อยู่เย็น
 
1. นายอนุกูล  เกตุถาวร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.96 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชาญถิ่นดง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิงชัย
3. เด็กหญิงชลนิภา  พวงรัตน์
4. เด็กหญิงพลอยแพรวา  น้อยวงษ์
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทรี
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ชื่นตา
2. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายเกียรติ  นาคจู
 
1. นางสาวดาริน  จำปาคำ
 
6 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ชื่นแสงเนตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
4. เด็กหญิงสาริศา  ทรัพย์สิน
5. เด็กหญิงสิรินภา  อุไรวงษ์
6. เด็กหญิงสิริยากร  เพิ่มชาติ
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวภาวิณี  สุขเกษม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นวลภักตร์
2. เด็กหญิงวรรณนภา  ศรีกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มีศรี
 
1. นายอนุกูล  เกตุถาวร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตลดา  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงปภาพินท์  ทองหยอด
 
1. นางชลาภัทร  สมบัติบุญสวน
2. นางสาวสุกานดา  โรมวิลาส
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 33.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธวรรษ  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวกุหลาบ  สำแดงไพร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางธนาภรณ์  เดชพ่วง
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายปริญญา  แก้วเก้าดวง
 
1. นางสาวกุหลาบ  สำแดงไพร
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  ทศภานนท์
 
1. นางปรางทิพย์  สากลวิทย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตรเสงี่ยม
 
1. นางอารีย์  สมบูรณ์ดี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติธ้ช  อ่อนสะอาด
2. เด็กชายจีรพัฒน์  อ่อนลมูล
3. เด็กชายภานุวงศ์  แก่นน้อย
4. เด็กชายภูมินทร์  ชูเชิด
5. เด็กชายสมิท  กลิ่นเชตุ
6. เด็กชายอิศรพงศ์  ยินดี
 
1. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. นายมานพ  จันทร์บัว
3. นายวิธวินท์  ศรีสุข
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลมณี
2. เด็กหญิงฐานิกา  กฤษนาม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เปียลัดดา
4. เด็กหญิงณัชชา  นรสิงห์
5. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
6. เด็กหญิงบุปผา  คิง
7. เด็กหญิงปนัดดา  เงางาม
8. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยโม
9. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
10. เด็กหญิงอรณิชา  สุขอยู่
 
1. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. นายมานพ  จันทร์บัว
3. นายวิธวินท์  ศรีสุข
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  เอี่ยมท่าไม้
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กรียะพันธุ์
 
1. นางสาวหทัยชนก  วงศ์กาฬสินธุ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนรบดี  พลายละหาร
 
1. นายชนารักษ์  พัฒนะมนตรี
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสุวรรณโณ  คำมี
3. เด็กหญิงสุวิพา  หลวงเมือง
 
1. นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุนทรชัย
 
1. นางสาวสมใจ  อินจำลอง