สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 33.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธวรรษ  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวกุหลาบ  สำแดงไพร
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตรเสงี่ยม
 
1. นางอารีย์  สมบูรณ์ดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  เอี่ยมท่าไม้
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กรียะพันธุ์
 
1. นางสาวหทัยชนก  วงศ์กาฬสินธุ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนรบดี  พลายละหาร
 
1. นายชนารักษ์  พัฒนะมนตรี