สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรวรรณ  มั่นยา
2. เด็กชายสิทธิพล  แก้วจาเครือ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รอดเลี้ยง
 
1. นางสาวดาวดี  ทองเรือง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงเจริญ
2. เด็กชายศักรินทร์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงสิริยากร  อยู่เย็น
 
1. นายอนุกูล  เกตุถาวร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.96 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชาญถิ่นดง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิงชัย
3. เด็กหญิงชลนิภา  พวงรัตน์
4. เด็กหญิงพลอยแพรวา  น้อยวงษ์
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทรี
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ชื่นตา
2. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตลดา  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงปภาพินท์  ทองหยอด
 
1. นางชลาภัทร  สมบัติบุญสวน
2. นางสาวสุกานดา  โรมวิลาส
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติธ้ช  อ่อนสะอาด
2. เด็กชายจีรพัฒน์  อ่อนลมูล
3. เด็กชายภานุวงศ์  แก่นน้อย
4. เด็กชายภูมินทร์  ชูเชิด
5. เด็กชายสมิท  กลิ่นเชตุ
6. เด็กชายอิศรพงศ์  ยินดี
 
1. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. นายมานพ  จันทร์บัว
3. นายวิธวินท์  ศรีสุข