สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายเกียรติ  นาคจู
 
1. นางสาวดาริน  จำปาคำ
 
2 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ชื่นแสงเนตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
4. เด็กหญิงสาริศา  ทรัพย์สิน
5. เด็กหญิงสิรินภา  อุไรวงษ์
6. เด็กหญิงสิริยากร  เพิ่มชาติ
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวภาวิณี  สุขเกษม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นวลภักตร์
2. เด็กหญิงวรรณนภา  ศรีกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มีศรี
 
1. นายอนุกูล  เกตุถาวร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางธนาภรณ์  เดชพ่วง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายปริญญา  แก้วเก้าดวง
 
1. นางสาวกุหลาบ  สำแดงไพร
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  ทศภานนท์
 
1. นางปรางทิพย์  สากลวิทย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลมณี
2. เด็กหญิงฐานิกา  กฤษนาม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เปียลัดดา
4. เด็กหญิงณัชชา  นรสิงห์
5. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
6. เด็กหญิงบุปผา  คิง
7. เด็กหญิงปนัดดา  เงางาม
8. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยโม
9. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
10. เด็กหญิงอรณิชา  สุขอยู่
 
1. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. นายมานพ  จันทร์บัว
3. นายวิธวินท์  ศรีสุข
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสุวรรณโณ  คำมี
3. เด็กหญิงสุวิพา  หลวงเมือง
 
1. นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุนทรชัย
 
1. นางสาวสมใจ  อินจำลอง