สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุษบาศรี
 
1. นางทิพวรรณ  ชมชื่น
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นจิตต์
 
1. นางแว่นแก้ว  ขวดแก้ว
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาวกลาง
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรปรียา  พุพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐฏ์นรี  กลิ่นจำปา
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
2. นางสาวปวีณา  อยู่เล็ก
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายจักราวุธ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  กันยะ
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พวงศรี
 
1. นางวันทนา  มาสะอาด
2. นางสาวิตรี  บุญนุกูล
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงเทียนทิพย์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวิตรี  บุญนุกูล
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.67 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวิทวัส  สว่างอารมณ์
2. เด็กชายศรุต  ลาจันทึก
 
1. นายปฎิญญา  นาศา
2. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายนรบดินทร์  แท่นรี
2. เด็กชายพูนสุข  สุขกุล
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษฎา  พันตา
2. เด็กชายจิณณวัตร  ศิลปาโน
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  ชูชื่น
2. เด็กชายธนกฤต  ปัญญาสุข
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  สมศรี
2. เด็กหญิงนพเก้า  ผลภักดี
3. เด็กหญิงนวลหงษ์  แหวนวงษ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขาวผ่วน
5. เด็กหญิงวนิดา  อยู่น้อย
 
1. นายยุทธภูมิ  พรหมกาล
2. นายสมัคร์  ภูมิประเสริฐ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงชารีนา  อับดุลเลาะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาดมุณี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อหอม
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ล้องามล้วน
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรประทาน
6. เด็กหญิงรวีวรรณ  นาไพรวัลย์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์เนียม
8. เด็กหญิงอรอุมา  กายซิม
9. เด็กหญิงอริสา  เจริญสุข
10. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์เนียม
 
1. นางวันทนา  มาสะอาด
2. นางสำเนียง  มากหลาย
3. นางสาวเล็ก  พลเยี่ยม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สาระแสน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สะเดาทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหนานิล
4. เด็กหญิงนิชกานต์  ศรีเสวก
5. เด็กหญิงพรนภา  ชุ่มชูจันทร์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยโชคอำนวย
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พุ่มโพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงเกวลิน  สายพรม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นัดไป
10. เด็กหญิงเมธาวี  คิ้วนาง
 
1. นางบุษบา  รัตนมงคล
2. นางสาวเล็ก  พลเยี่ยม
3. นางแว่นแก้ว  ขวดแก้ว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  จุทะนิน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ไธสง
3. เด็กหญิงนันทิชา  ยิ่งใหญ่
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  สิทธิเวช
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หยาดน้ำ
6. เด็กหญิงวรรณนิสา  บัวนาค
7. เด็กหญิงศศิภา  คูณวงศ์
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  ชัยพิมพา
9. เด็กหญิงสุกัญญา  พุ่มโพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงสุชัญญา  สาลีกุล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์งาม
12. เด็กหญิงสุนิถา  อาจหาญยิ่ง
13. เด็กหญิงสุวนันท์  ทิศน้อย
14. เด็กหญิงอริสา  เทวารัมย์
15. เด็กหญิงเกวลิน  สายพรม
 
1. นายปราโมทย์  ไชยบาล
2. นางสาวรจนา  โพนพันนา
3. นางสาวรุ่งรัตน์  บัวผึ้ง
4. นางสาวสุกัญญา  พ่วงกระแสร์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ชาลีชาติ
2. เด็กหญิงพิมผกา  โคตรชัยยา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นางทิพวรรณ  ชมชื่น
2. นายปราโมทย์  ไชยบาล
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรตาล
2. เด็กหญิงพรรณพักตร์  บุตรดี
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สาวิระ
 
1. นางสาวระพีพร  จันทโข
2. นายสมรัก  เกตุชาติ
 
17 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาเรศร์  เชื้อสาทุม
2. เด็กหญิงธนัชพร  กสิกิจ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปานอินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  มนต์อินทร์
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมลนอก
2. เด็กหญิงชลลดา  ไพรพจนารถ
3. เด็กหญิงพรชนก  แซ่เลื่อง
 
1. นายชัยวัฒน์  มนต์อินทร์
2. นางสาววันวิสา  พงษ์รักษา
 
19 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.42 ทอง 5 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ฮาดสม
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สมมาตย์
3. เด็กหญิงฐิติพร  สนเทศ
4. เด็กชายธงชัย  ชัยโชคอำนวย
5. เด็กชายนนท์นพัฒน์  เจริญผารัตน์
6. เด็กหญิงปวิญญา  มะโนรัตน์
7. เด็กหญิงศศิธร  เรือนศรีพรม
8. เด็กชายศุภัคค์นิมิตร  โพนพันนา
 
1. นางณภัทรารัตน์  ทองภู่
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิตาพร  บุญจงรักษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สอนทอง
3. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  คุณวัฒน์ภานิช
 
1. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
2. นางสาวยุพา  เผือกนิสัย
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ผ่านพรม
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  ดวงนาค
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณทอง
 
1. นางปฏิมา  ใจใหญ่
2. นางประดับพร  ศรีกำปัง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  งามน้อย
3. เด็กชายพงศกร  กองคีรี
 
1. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
2. นายสมัคร์  ภูมิประเสริฐ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายทินภัทร  มะลิลาพันธ์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แตงอ่อน
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ด่านอุดม
2. เด็กหญิงพรธิดา   สิทธิเวช
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มากศิริ
2. เด็กหญิงจิดาภา  สอนสุข
3. เด็กหญิงศุภธิดา  ทองนาค
4. เด็กหญิงอติมา  ทาแจ่ม
5. เด็กหญิงอัญชลี  ภู่พิมล
6. เด็กหญิงอาทิตติยา  แสนมะฮุง
 
1. นางจิราภรณ์  ช่อดอกรัก
2. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
3. นางสาวยุพา  เผือกนิสัย
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ภิรมย์เมือง
2. เด็กชายสัญญา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอติพร  วีรวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงอธิชา  บุนนาค
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พรมพิราม
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เรืองคำ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไปใกล้
 
1. นางสาววรวรรณ  สุจริต
2. นางสาวสุรีย์พร  เฮงฮะ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรรยพร   ไสยสิทธิ์
2. เด็กหญิงชลิตา  ศักดิ์เขียว
3. เด็กหญิงสุกานดา  ช่วยนางเดียว
 
1. นางภัทรา  โคตรสมบัติ
2. นางสาววรรณณี  คนตรง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติชญา  อกผาย
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พันธ์ศิริลักษณ์
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  อิ่มสิน
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหล่ากลาง
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีทองทา
 
1. นางสาวสุนิศา  อวยพร
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สะเดาทอง
2. เด็กชายนนฐวัฒน์  อินทร์เพชร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คุณวัฒน์
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 73.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีนุช  สาผุยธรรม
2. เด็กชายอนันต์  บัวเสถียร
 
1. นางสาวสุนิศา  อวยพร
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิภา  คูณวงค์
2. เด็กชายสุรพัศ  บุตรสุข
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
2. นางอุไร  ขุนสิทธิ์เจริญ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายนครินทร์  จะเริกรัมย์
2. เด็กชายวชิระ  มิระสิงห์
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเผื่อน
2. เด็กชายธนธรณ์  รอดสบาย
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล