สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรปรียา  พุพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐฏ์นรี  กลิ่นจำปา
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
2. นางสาวปวีณา  อยู่เล็ก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สาระแสน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สะเดาทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหนานิล
4. เด็กหญิงนิชกานต์  ศรีเสวก
5. เด็กหญิงพรนภา  ชุ่มชูจันทร์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยโชคอำนวย
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พุ่มโพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงเกวลิน  สายพรม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นัดไป
10. เด็กหญิงเมธาวี  คิ้วนาง
 
1. นางบุษบา  รัตนมงคล
2. นางสาวเล็ก  พลเยี่ยม
3. นางแว่นแก้ว  ขวดแก้ว
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายทินภัทร  มะลิลาพันธ์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แตงอ่อน
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  อิ่มสิน
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหล่ากลาง
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายนครินทร์  จะเริกรัมย์
2. เด็กชายวชิระ  มิระสิงห์
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง