สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุษบาศรี
 
1. นางทิพวรรณ  ชมชื่น
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาวกลาง
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายจักราวุธ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  กันยะ
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พวงศรี
 
1. นางวันทนา  มาสะอาด
2. นางสาวิตรี  บุญนุกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  ชูชื่น
2. เด็กชายธนกฤต  ปัญญาสุข
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  สมศรี
2. เด็กหญิงนพเก้า  ผลภักดี
3. เด็กหญิงนวลหงษ์  แหวนวงษ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขาวผ่วน
5. เด็กหญิงวนิดา  อยู่น้อย
 
1. นายยุทธภูมิ  พรหมกาล
2. นายสมัคร์  ภูมิประเสริฐ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  จุทะนิน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ไธสง
3. เด็กหญิงนันทิชา  ยิ่งใหญ่
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  สิทธิเวช
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หยาดน้ำ
6. เด็กหญิงวรรณนิสา  บัวนาค
7. เด็กหญิงศศิภา  คูณวงศ์
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  ชัยพิมพา
9. เด็กหญิงสุกัญญา  พุ่มโพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงสุชัญญา  สาลีกุล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์งาม
12. เด็กหญิงสุนิถา  อาจหาญยิ่ง
13. เด็กหญิงสุวนันท์  ทิศน้อย
14. เด็กหญิงอริสา  เทวารัมย์
15. เด็กหญิงเกวลิน  สายพรม
 
1. นายปราโมทย์  ไชยบาล
2. นางสาวรจนา  โพนพันนา
3. นางสาวรุ่งรัตน์  บัวผึ้ง
4. นางสาวสุกัญญา  พ่วงกระแสร์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอติพร  วีรวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงอธิชา  บุนนาค
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติชญา  อกผาย
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พันธ์ศิริลักษณ์
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 73.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีนุช  สาผุยธรรม
2. เด็กชายอนันต์  บัวเสถียร
 
1. นางสาวสุนิศา  อวยพร