สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นจิตต์
 
1. นางแว่นแก้ว  ขวดแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงเทียนทิพย์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวิตรี  บุญนุกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายนรบดินทร์  แท่นรี
2. เด็กชายพูนสุข  สุขกุล
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ชาลีชาติ
2. เด็กหญิงพิมผกา  โคตรชัยยา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นางทิพวรรณ  ชมชื่น
2. นายปราโมทย์  ไชยบาล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรตาล
2. เด็กหญิงพรรณพักตร์  บุตรดี
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สาวิระ
 
1. นางสาวระพีพร  จันทโข
2. นายสมรัก  เกตุชาติ
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาเรศร์  เชื้อสาทุม
2. เด็กหญิงธนัชพร  กสิกิจ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปานอินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  มนต์อินทร์
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมลนอก
2. เด็กหญิงชลลดา  ไพรพจนารถ
3. เด็กหญิงพรชนก  แซ่เลื่อง
 
1. นายชัยวัฒน์  มนต์อินทร์
2. นางสาววันวิสา  พงษ์รักษา
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.42 ทอง 5 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ฮาดสม
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สมมาตย์
3. เด็กหญิงฐิติพร  สนเทศ
4. เด็กชายธงชัย  ชัยโชคอำนวย
5. เด็กชายนนท์นพัฒน์  เจริญผารัตน์
6. เด็กหญิงปวิญญา  มะโนรัตน์
7. เด็กหญิงศศิธร  เรือนศรีพรม
8. เด็กชายศุภัคค์นิมิตร  โพนพันนา
 
1. นางณภัทรารัตน์  ทองภู่
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิตาพร  บุญจงรักษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สอนทอง
3. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  คุณวัฒน์ภานิช
 
1. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
2. นางสาวยุพา  เผือกนิสัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ผ่านพรม
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  ดวงนาค
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณทอง
 
1. นางปฏิมา  ใจใหญ่
2. นางประดับพร  ศรีกำปัง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  งามน้อย
3. เด็กชายพงศกร  กองคีรี
 
1. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
2. นายสมัคร์  ภูมิประเสริฐ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ด่านอุดม
2. เด็กหญิงพรธิดา   สิทธิเวช
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มากศิริ
2. เด็กหญิงจิดาภา  สอนสุข
3. เด็กหญิงศุภธิดา  ทองนาค
4. เด็กหญิงอติมา  ทาแจ่ม
5. เด็กหญิงอัญชลี  ภู่พิมล
6. เด็กหญิงอาทิตติยา  แสนมะฮุง
 
1. นางจิราภรณ์  ช่อดอกรัก
2. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
3. นางสาวยุพา  เผือกนิสัย
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ภิรมย์เมือง
2. เด็กชายสัญญา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พรมพิราม
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เรืองคำ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไปใกล้
 
1. นางสาววรวรรณ  สุจริต
2. นางสาวสุรีย์พร  เฮงฮะ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรรยพร   ไสยสิทธิ์
2. เด็กหญิงชลิตา  ศักดิ์เขียว
3. เด็กหญิงสุกานดา  ช่วยนางเดียว
 
1. นางภัทรา  โคตรสมบัติ
2. นางสาววรรณณี  คนตรง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สะเดาทอง
2. เด็กชายนนฐวัฒน์  อินทร์เพชร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คุณวัฒน์
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิภา  คูณวงค์
2. เด็กชายสุรพัศ  บุตรสุข
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
2. นางอุไร  ขุนสิทธิ์เจริญ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเผื่อน
2. เด็กชายธนธรณ์  รอดสบาย
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล