สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกระต่าย  ดวงพร
2. เด็กหญิงถวัลรัตน์  สมสิทธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  เจ็งที
4. เด็กหญิงรุษาวดี  บุระศักดิ์
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ชุ่มชื่น
 
1. นายวินัย  แสงอ่อน