สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.58 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รังทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ทอง
3. เด็กชายณฐวุฒิ  เจริญคช
4. เด็กหญิงณัฐชยา  สอาดรัตน์
5. เด็กหญิงสมฤดี  วงค์ลิขิต
 
1. นางสาวปรียาวัลย์  วงค์เกี่ย
2. นางสาวมงคล  ประเสริฐผล
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงรุษาวดี  บุระศักดิ์
 
1. นายวินัย  แสงอ่อน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงมะดิดา  สาระพันธ์
3. เด็กหญิงไปรยา  แผ่นสุวรรณ์
 
1. นางสาวปรียาวัลย์  วงค์เกี่ย
2. นางสาวมงคล  ประเสริฐผล