สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากมะหาด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองคำ
3. เด็กหญิงธนัญญา  สระบุรี
4. เด็กหญิงนภัสสร  เปล่งปลั่ง
5. เด็กหญิงนุชยาดา  ผุดกระจ่าง
 
1. นายพานิช  หวานระรื่น
2. นายสมร  เจริญประโยชน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงญานิศา  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองคำ
4. เด็กหญิงธนัญญา  สระบุรี
5. เด็กหญิงนภัสสร  เปล่งปลั่ง
6. เด็กหญิงนุชนารถ   มิตรสนิท
7. เด็กหญิงนุชยาดา   ผุดกระจ่าง
8. เด็กชายพริกไทย  รักงาม
9. เด็กหญิงลำเทียน   โคกกรวด
10. เด็กหญิงศรสวรรค์   ศิริคำ
11. เด็กชายศิรภัทร  ฉายกระจ่าง
12. เด็กชายศุภกร  ชูไสว
13. เด็กชายเทพินทร์  มิตรสนิท
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่งกลิ่น
15. เด็กหญิงไหม  ยอดภักดี
 
1. นางบุญเรือน  ชื่นอารมณ์
2. นางสำรวม  เค้าหอม
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผลประเสริฐ
2. เด็กชายธรรม์ณธรณ์  ผุดกระจ่าง
3. เด็กชายนิติภูมิ  พิทักษ์วงศ์
 
1. นายพานิช  หวานระรื่น
 
4 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโสฬส  บุรีวงษ์
 
1. นายพานิช  หวานระรื่น
 
5 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผลประเสริฐ
 
1. นายเที่ยง  ศิริวัฒน์